Prevádzkový poriadok

Internetový výdaj liekov a zdravotníckych pomôcok

1)      Lekáreň, ak realizuje internetový výdaj liekov a zdravotníckych pomôcok, koná tak na základe elektronického formuláru objednávky uverejneného na webovom sídle lekárne, a to aj do zahraničia.

2)      V súlade s § 2 ods. 2 Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 21/2012 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o internetovom výdaji liekov alebo zdravotníckych pomôcok, o spôsobe zverejnenia informácie o internetovom výdaji, o spôsobe balenia zásielky a jej prepravy a o spôsobe reklamácie držiteľ povolenia pre prípad, že realizuje internetový výdaj lieku alebo zdravotníckej pomôcky uvádza nasledovné:

 

Meno a priezvisko/obchodné meno, právna forma

 

 

Adresa bydliska/sídla

 

Identifikačné číslo

 

Daňové identifikačné číslo

 

Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty

 

Meno a priezvisko odborného zástupcu, ak bol ustanovený

 

Číslo povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni oprávňujúceho vykonávať internetový výdaj

 

Deň nadobudnutia právoplatnosti povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni oprávňujúceho vykonávať internetový výdaj

 

Titul, meno a priezvisko farmaceuta zodpovedného za internetový výdaj,

 

 

Titul, meno a priezvisko ostatných osôb zabezpečujúcich činnosti pri internetovom výdaji

 

 

Názov softvérového vybavenia určeného na zabezpečovanie internetového výdaja

 

Názov webového sídla, prostredníctvom ktorého sa internetový výdaj vykonáva

 

 

Spôsob evidencie prijatia objednávky, spracovania objednávky, odoslania zásielky a vybavenia reklamácie

 

Časový harmonogram na vybavenie, zabalenie a odoslanie zásielky

 

 

Spôsob sledovania prepravy zásielky

 

 

Spôsob komunikácie s objednávateľom

 

 

 

3)      Osobitné podmienky internetového výdaja:

 

a)      Predmetom internetového výdaja môžu byť len  registrované humánne lieky a veterinárne lieky, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis a veterinárny lekársky predpis,  zdravotnícke pomôcky, ktoré spĺňajú požiadavky na uvedenie na trh podľa osobitných predpisov, okrem aktívnych implantovateľných zdravotníckych pomôcok, diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro, zdravotníckych pomôcok III. skupiny a implantovateľných a invazívnych zdravotníckych pomôcok na dlhodobé používanie IIa. skupiny alebo IIb. skupiny.

b)      Internetový výdaj môže byť vykonávaný aj do zahraničia.

c)      Požiadavky správnej lekárenskej praxe sa vzťahujú aj na internetový výdaj.

d)      Vydať humánny liek s obsahom drogového prekurzora možno len v takom počte balení, v akom je to potrebné na jeden liečebný cyklus,

e)      Podmienky internetového výdaja sú zverejnené na webovom sídle držiteľa povolenia a pracovníci lekárne sú povinní nimi sa riadiť

f)       Vrátené lieky a zdravotnícke pomôcky z internetového výdaja sa stávajú nepoužiteľnými liekmi a zdravotníckymi pomôckami a považujú sa za odpad, ktorého pôvodcom je držiteľ povolenia, ktorý je povinný zabezpečiť ich zneškodnenie

g)      V ďalšom sa pracovníci lekárne riadia ustanoveniami Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 21/2012 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o internetovom výdaji liekov alebo zdravotníckych pomôcok, o spôsobe zverejnenia informácie o internetovom výdaji, o spôsobe balenia zásielky a jej prepravy a o spôsobe reklamácie


KONTAKTUJTE NÁS
0917 597 811
046-542 20 29
ADRESA: Hviezdoslavova 1, Prievidza
TEL.: 046-542 20 29
EMAIL: lekaren@lekarenstm.sk