Reklamačný poriadok

Držiteľa povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti / ďalej len predávajúceho / : LEKÁREŇ STARÉ MESTO s.r.o., so sídlom Hviezdoslavova 1, Prievidza 971 01, IČO: 36 348 660

vypracovaný na základe zákona č. 250 / 2007 Z.z. v platnom znení a podľa § 619 až § 627 Občianskeho zákonníka a v súlade s ustanoveniami Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č.21/2012 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o internetovom výdaji liekov alebo zdravotníckych pomôcok, o spôsobe zverejnenia informácie o internetovom výdaji, o spôsobe balenia zásielky a jej prepravy a o spôsobe reklamácie.

I. Všeobecné ustanovenia

 1. Tento reklamačný poriadok upravuje postup pri uplatňovaní reklamácií pri tovare, predávanom predávajúcim v súlade s jeho predmetom činnosti.
 2. Tento reklamačný poriadok je záväzný pre predávajúceho / poskytovateľa lekárenskej starostlivosti / a taktiež pre kupujúceho, ako spotrebiteľa – zákazníka resp. objednávateľa v prípade realizácie internetového výdaja liekov a zdravotníckych pomôcok. Prevzatím zásielky alebo osobným prevzatím zakúpeného tovaru zákazník / kupujúci / výslovne osvedčuje, že súhlasí s týmto reklamačným poriadkom a že bol s jeho obsahom oboznámený, nakoľko tento reklamačný poriadok je prístupným a voľne dostupným v prevádzkarni aj na webovej stránke predávajúceho.
 3. Účelom tohto reklamačného poriadku je úprava postupu pri uplatnení si reklamácie kupujúcim, riešení jeho nárokov zo zodpovednosti za vady predanej veci, postupu pri vybavovaní reklamácie a postupu pre vedenie a ukončenie reklamačného konania.
 4. Tento reklamačný poriadok sa v Článku X. vzťahuje na internetový výdaj liekov a zdravotníckych pomôcok realizovaných v zmysle ustanovení zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

II. Zodpovednosť za vady

 1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec v čase jej prevzatia kupujúcim. Použité veci predávajúci nepredáva vôbec. Pri veciach predávaných za cenu nižšiu, ako je cena obvyklá, nezodpovedá tiež predávajúci za tie vady tovaru, pre ktoré bola dojednaná s kupujúcim cena nižšia, ako obvyklá. Ak nejde o veci / tovar /, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o veci použité, zodpovedá predávajúci tiež za vady tovaru, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe, okrem výnimiek, uvedených nižšie.
 2. Vadou tovaru / kúpenej veci / nie je taká zmena vlastností  tovaru, ktorá sa na tovare vyskytla počas plynutia záručnej doby, avšak ako dôsledok jeho opotrebovania, nesprávneho používania, teda takého, ktoré je v rozpore s návodom na používanie odovzdaným kupujúcemu spolu s tovarom, alebo v dôsledku nesprávneho a nedovoleného zásahu kupujúceho, prípadne tretej osoby, do predmetu kúpy.
 3. Ak má predávaná vec vady, o ktorých predávajúci má vedomosť už v čase predaja, je povinný kupujúceho na tieto vady upozorniť.
 4. Kupujúci je povinný skontrolovať dodaný tovar v čase jeho prevzatia od predávajúceho a tie vady, ktoré sú zjavné a zistiteľné už pri prevzatí tovaru uplatniť ako reklamáciu.
 5. Zjavnými vadami, teda takými, ktoré je možné zistiť už pri prevzatí tovaru, sú najmä :
  • rozdiel v množstve alebo sortimente
  • viditeľne poškodený tovar, neúplný tovar, zdeformovaný alebo poškodený obal tovaru
  • chýbajúce príslušenstvo
  atď.
 6. V prípade, ak si kupujúci uplatní reklamáciu pri vadách zistiteľných pri preberaní tovaru, je povinný ihneď oznámiť zistenú vadu / vady / predávajúcemu a tento vykoná vybavenie reklamácie buď a prednostne výmenou ešte nepoužitého tovaru za nový a bezvadný tovar, alebo, ak tento spôsob vybavenia reklamácie nie je možný, odstúpením od kúpnej zmluvy s kupujúcim, teda prevezme späť tovar poškodený a vydá kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu. V prípade, ak si kupujúci neuplatní reklamáciu vád zistiteľných a zjavných takýmto spôsobom, je predávajúci oprávnený neakceptovať reklamáciu.
 7. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, pokiaľ ide o vady, ktoré sa vyskytnú až po prevzatí tovaru kupujúcim, v prípadoch, ak :
  • kupujúci spôsobil vadu tovaru sám / napr. neodborným zásahom alebo používaním /
  • kupujúci pred prevzatím veci bol upozornený na vadu tovaru, známu predávajúcemu v čase predaja, o takejto vade vedel a napriek tomu prejavil vôľu uzatvoriť kúpnu zmluvu a tovar prevziať
  • bola na predmet predaja poskytnutá zľava, zodpovedajúca vade tovaru, ktorá bola známa už v čase prevzatia tovaru kupujúcim a na ktorú vadu i zľavu bol kupujúci upozornený a prejavil vôľu vec kúpiť aj s touto vadou a poskytnutou zľavou
  • vada vznikla v záručnej dobe, avšak ako dôsledok primeraného opotrebenia pri riadnom užívaní veci, alebo nesprávnym alebo nadmerným používaním, nesprávnou údržbou alebo skladovaním veci a pod.
  • boli porušené ochranné plomby na tovare
  • vady boli spôsobené kupujúcim alebo treťou osobou neoprávneným zásahom do veci, alebo jej súčastí
  • ku reklamácii tovaru pristúpil kupujúci až po uplynutí záručnej doby, alebo inej lehoty, počas ktorej si tovar má uchovať svoje špecifické vlastnosti
  • vady vznikli ako dôsledok živelnej katastrofy, pôsobením ohňa, vody a pod.
  • vady boli spôsobené takým užívaním predmetu kúpy, ktorý je v rozpore s odporučeniami výrobcu tovaru, nadmerným používaním, nesprávnym ošetrovaním, nesprávnym technickým zásahom,
  • vady vzniknú po uplynutí lehoty tzv. životnosti tovaru, ktorá je na tovare, alebo jeho obale alebo na sprievodných dokladoch ku tovaru zreteľne vyznačená a teda kupujúcemu známa.

III. Záručná doba

Záručná doba je : 24 mesiacov.

Ak je na predávanej veci, jej obale alebo ku nej pripojenom návode, resp. inom doklade vyznačená lehota na použitie, počas ktorej musí mať predávaná vec určité vlastnosti, neskončí sa záručná doba skôr, ako takáto lehota.

Pri veciach, ktoré sú určené na to, aby sa používali po dlhšiu dobu než je 24 mesiacov, ustanovujú osobitné predpisy záručnú dobu dlhšiu ako 24 mesiacov a v takomto prípade platí táto, dlhšia záručná doba. Dlhšia, ako zákonná záručná doba / 24 mesiacov / sa môže týkať aj len určitej súčasti veci, alebo jej príslušenstva.

Dokladom o záruke je originál daňového dokladu o kúpe, s vyznačením dátumu kúpy, ktorý je rozhodujúcim pre začatie plynutia záručnej doby a záruky za vady veci.

IV. Plynutie záručnej doby

Záručná doba začína plynúť okamihom kúpy, teda : prevzatia tovaru kupujúcim a zaplatením kúpnej ceny.

Práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady veci, na ktoré sa vzťahuje záruka, teda mimo tých vád, ktoré boli zjavné a zistiteľné už pri prevzatí tovaru kupujúcim a tento si nároky z nich včas neuplatnil, zaniknú, ak si ich kupujúci neuplatní u predávajúceho včas, teda do uplynutia záručnej doby. Záručná doba je lehotou prekluzívnou a jej márnym uplynutím nároky kupujúceho zanikajú.

Doba od uplatnenia nárokov z vád veci kupujúcim u predávajúceho, do času, keď kupujúci bol povinný po vykonaní opravy opravenú vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta.

Predávajúci je pri uplatnení reklamácie a v rámci plynutia záručnej doby povinný najmä:

 • vydať kupujúcemu doklad o prijatí tovar na reklamačné konanie
 • uviesť na takomto doklade miesto, deň, rok a hodinu uplatnenia reklamácie
 • jeden rovnopis dokladu o uplatnenej reklamácii archivovať vo svojej prevádzkarni
 • prípadne na tomto doklade uviesť, že sa s kupujúcim dohodol na výmene vadnej veci za vec bezvadnú, že kupujúci s takýmto spôsobom vybavenia reklamácie vyslovil svoj súhlas a uviesť tiež údaj / miesto, čas, hodina /, kedy kupujúci novú a bezvadnú vec, výmenou za vec s vadami, od predávajúceho prevzal.

V. Vady odstrániteľné

 1. Predávajúci, alebo ním poverený zamestnanec, rozhodne o uplatnenej reklamácii ihneď, v zložitejších prípadoch do 30 pracovných dní po dni uplatnenia reklamácie. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba potrebná na odborné posúdenie vady veci. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní, počnúc dňom uplatnenia reklamácie.
 2. Ak ide o vadu odstrániteľnú, má kupujúci nárok na to, aby vada bola alebo bezplatne a včas odstránená, vtedy je predávajúci povinný vadu odstrániť a na svoje náklady, alebo si uplatní nárok na výmenu vadnej veci za vec bezvadnú, ale to iba v týchto prípadoch :
  • vec nebola ešte použitá, je v pôvodnom obale, balení, so všetkými sprievodnými dokladmi a príslušenstvom
  • predávajúcemu výmenou vadnej veci za bezvadnú nevzniknú neprimerané náklady
  • prípadne sa kupujúci môže dohodnúť s predávajúcim na primeranej zľave z ceny veci.

VI. Vady neodstrániteľné

Vadou neodstrániteľnou je taká vada, ktorá je prekážkou riadneho užívania veci na účel, na ktorý je táto vec / tovar / určená. Rovnaké nároky patria kupujúcemu aj vtedy, ak sa na veci vyskytnú súčasne najmenej 3 vady povahy odstrániteľných vád, alebo po 2 vykonaných opravách odstrániteľnej vady sa rovnaká vada zopakuje aj po tretí raz.

V prípade vád neodstrániteľných má kupujúci nárok na :

 • výmenu vadnej veci, ak ešte nebola použitá, za vec bezvadnú alebo :
 • odstúpiť od kúpnej zmluvy a bez zbytočného odkladu po tom, ako neodstrániteľnú vadu kupujúci zistil alebo :
 • uplatniť si nárok na zľavu z predmetu kúpy, aj keď sa jedná o vadu neodstrániteľnú, alebo viacpočetnú, prípadne opakovanú. Takáto zľava z kúpnej ceny musí byť primeranou k povahe vady tovaru.

VII. Vec predávaná so zľavou

V prípade, ak sa vec už pri prvom predaji predáva so zľavou, alebo ak sa predáva vec už použitá, a takáto vec má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, vzniká kupujúcemu namiesto nároku na výmenu vadnej veci za bezvadnú vždy nárok na poskytnutie primeranej zľavy z kúpnej ceny. Záručná doba sa rovnako vzťahuje aj na tovar predávaný v akciách, vo výpredajoch, alebo so zľavou. Pokiaľ ale zľava z kúpnej ceny bola poskytnutá už pri prvej kúpe veci a to z dôvodu, že vec mala vadu, pre ktorú sa zľava poskytla, takúto vadu už nie je možné opakovane reklamovať a kupujúcemu nevznikajú žiadne nároky z tej istej vady veci, pre ktorú mu už bola poskytnutá zľava a napriek tomu prejavil vôľu vadnú vec za nižšiu cenu kúpiť.

VIII. Uplatňovanie nárokov z vád veci

Kupujúci je povinný uplatniť si práva z vád predanej veci výlučne u predávajúceho, u ktorého bola vec kúpená, a to bez zbytočného odkladu.

IX. Postup pri uplatnení reklamácie, povinnosti predávajúceho a kupujúceho

 1. Pre účely uplatňovania reklamácií vád veci, zakúpených kupujúcimi u predávajúceho, bude tento reklamačný poriadok umiestnený v prevádzkarni predávajúceho, na viditeľnom a voľne dostupnom mieste a aj na webovom sídle predávajúceho.
 2. Kupujúci je povinný pri kúpe tovaru oboznámiť sa s týmto reklamačným poriadkom a postupovať podľa neho pri uplatnení prípadnej reklamácie vád veci.
 3. V prevádzkarni predávajúceho počas hodín predaja verejnosti vždy musí byť prítomný aj zamestnanec, poverený prijímať a vybavovať reklamácie a vydávať doklady o uplatnených reklamáciách i o nárokoch, ktoré si kupujúci pri uplatnení reklamácie zvolil.
 4. Predávajúci, resp. ním poverený zamestnanec, je v prípade uplatnenia si reklamácie kupujúcim povinný vždy spísať reklamačný zápis / protokol / a jedno jeho vyhotovenie vydať kupujúcemu.
 5. Reklamačný zápis / protokol / podpisuje predávajúci, resp. ním poverený zamestnanec a tiež kupujúci, ako dôkaz o tom, že reklamácia bola uplatnená a prijatá, vec na reklamačné konanie bola odovzdaná do dispozície predávajúceho a na akých nárokoch z vád tovaru strany dohodli, resp. aký nárok si kupujúci zvolil, resp. že si nezvolil žiaden zo zákonných nárokov a teda voľba vybavenia reklamácie je na vôli predávajúceho.
 6. Kupujúci je povinný oznámiť vadu veci predávajúcemu bez zbytočného odkladu, po tom, ako vadu zistil, vadu / vady / popísať a odovzdať tovar na reklamačné konanie predávajúcemu.
 7. Kupujúci je povinný pri uplatnení nároku z vád veci / reklamácii / predložiť predávajúcemu aj originál dokladu o kúpe tovaru v prevádzkarni predávajúceho a zaplatení kúpnej ceny.
 8. Vadu, resp. vady, ktoré majú byť predmetom reklamačného konania, uvedie kupujúci čo možno najpresnejšie do písomného reklamačného protokolu. Tiež je kupujúci povinný v reklamačnom protokole uviesť pre potreby riešenia reklamácie svoju adresu, na ktorej sa spravidla zdržuje, aby ho predávajúci mohol včas upovedomiť o spôsobe vybavenia reklamácie a podľa možnosti aj telefonický alebo e-mailový kontakt.
 9. Predávajúci nezodpovedá za to, že kupujúceho nemohol zastihnúť včas, a oznámiť mu spôsob vybavenia reklamácie, ak kupujúci uvedie nesprávne alebo neúplné údaje o svojom pobyte.
 10. Reklamačnému konaniu podliehajú vady, ktoré sa vyskytnú a sú kupujúcim uplatnené počas plynutia záručnej doby. Záručná doba začína plynúť dňom kúpy a preto bez predloženia originálu daňové dokladu o kúpe tovaru v prevádzkarni predávajúceho, prípadne aj potvrdeného a vyplneného záručného listu, nie je predávajúci spôsobilý posúdiť, či uplatnená vada je vadou takou, ktorá sa vyskytla a uplatňuje sa v záručnej dobe. Preto, ak kupujúci takéto doklady nepredloží, nemusí predávajúci vec na reklamačné konanie prijať a túto okolnosť berie kupujúci na vedomie.
 11. V prípade, ak v rámci reklamačného konania je vada posúdená ako taká, na ktorú sa záruka vzťahuje, je predávajúci povinný vykonať všetky opravy vadnej veci zásadne bezodplatne.
 12. Predávajúci je tiež povinný vydať kupujúcemu do 30 dní od uplatnenia reklamácie písomný doklad o spôsobe jej vybavenia. Za vydanie takéhoto dokladu sa rozumie jeho doručenie kupujúcemu osobne, poštou, faxom, e-mailom alebo iným nespochybniteľným spôsobom.
 13. V prípade, ak kupujúci neposkytne predávajúcemu potrebnú súčinnosť ku tomu, aby včas mohol túto svoju povinnosť splniť, zodpovedá za škodu, ktorá tým predávajúcemu vznikne.
 14. Dokladom o spôsobe vybavenia reklamácie sa rozumie aj posudok, stanovisko, písomné vyjadrenie a pod. osoby oprávnenej na posúdenie oprávnenosti reklamácie v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa. Teda nemusí sa výslovne jednať o vlastné písomné stanovisko predávajúceho.
 15. V prípade, ak si kupujúci vopred objednal písomnou objednávkou od predávajúceho obstaranie a dodanie určitej konkrétnej veci, dochádza ku uzatvoreniu kúpnej zmluvy už okamihom vystavenia objednávky zo strany kupujúceho a jej akceptáciou predávajúcim. Kupujúci je povinný teda po oznámení predávajúceho, že objednaný tovar sa nachádza v prevádzkarni predávajúceho, tento tovar prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu. Záruka sa rozhodne nevzťahuje na také prípady, keď si kupujúci výslovne dodanie určitého tovaru objedná a následne zistí, že tento tovar mu nevyhovuje, alebo pri objednávaní tovaru pochybil v presnom označení tovaru, ktorý si objednal. V takomto prípade sa nejedná o vady predanej veci, za ktoré by zodpovedal predávajúci.

X. Osobitné ustanovenia vzťahujúce sa na spôsob a vybavenie reklamácie v prípade internetového výdaja liekov a zdravotníckych pomôcok

V prípade, že predávajúci realizoval výdaj lieku alebo zdravotníckej pomôcky na základe elektronického formuláru objednávky, na spôsob a vybavenie reklamácie sa vzťahujú nasledovné ustanovenia reklamačného poriadku, pričom prevzatím zásielky objednávateľ / kupujúci / súhlasí s reklamačným poriadok a potvrdzuje, že bol s jeho obsahom oboznámený. Predávajúci má vypracovaný a vedie systém zaznamenávania reklamácie liekov a zdravotníckych pomôcok.

 1. Liek možno vrátiť do siedmich dní odo dňa prevzatia zásielky, ak zásielka obsahuje
  1. liek v inej liekovej forme, v inom množstve liečiva v jednej dávke lieku alebo v inej veľkosti balenia, ako bol objednaný,
  2. iný počet balení lieku, ako bol objednaný,
  3. liek s dátumom exspirácie kratším, ako je čas liečby zaslaným liekom pri dodržaní dávkovania lieku v súlade s údajmi uvedenými v písomnej informácii pre používateľov lieku,
  4. poškodený vnútorný obal lieku,
  5. liek bez písomnej informácie pre používateľa lieku alebo písomnú informáciu pre používateľa lieku, ktorá nie je v štátnom jazyku alebo v inom jazyku ako v štátnom jazyku, ak ide o písomnú informáciu pre používateľa lieku podľa § 22 ods. 6 písm. a) zákona,
  6. liek s inou šaržou, ako je šarža uvedená na dodacom liste.
 2. Zdravotnícku pomôcku možno vrátiť do siedmich dní odo dňa prevzatia zásielky, ak zásielka obsahuje
  1. poškodenú zdravotnícku pomôcku,
  2. iný počet balení zdravotníckej pomôcky, ako bol objednaný,
  3. zdravotnícku pomôcku po dátume exspirácie,
  4. zdravotnícku pomôcku, ktorá nespĺňa technické požiadavky uvedené vo vyhlásení o zhode,
  5. zdravotnícku pomôcku bez návodu na použitie alebo ak návod na použitie nie je v štátnom jazyku.
 3. Vrátenie lieku alebo zdravotníckej pomôcky, ak ide o liek alebo zdravotnícku pomôcku vrátenú objednávateľom z dôvodov uvedených v odsekoch 1 a 2, vybaví držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni alebo vo výdajni zdravotníckych pomôcok výmenou vráteného lieku alebo vrátenej zdravotníckej pomôcky za sumu, ktorú objednávateľ za vrátený liek alebo zdravotnícku pomôcku zaplatil, tomuto držiteľovi povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni alebo vo výdajni zdravotníckych pomôcok vrátane nákladov na doručenie zásielky.
 4. Liek alebo zdravotnícku pomôcku možno vrátiť na účel reklamácie
  1. odovzdaním vo verejnej lekárni, z ktorej bola odoslaná zásielka obsahujúca tento liek alebo túto zdravotnícku pomôcku,
  2. odovzdaním vo výdajni zdravotníckych pomôcok, z ktorej bola odoslaná zásielka obsahujúca túto zdravotnícku pomôcku,
  3. zaslaním poštovej zásielky obsahujúcej vrátený liek alebo vrátenú zdravotnícku pomôcku a písomnú informáciu o dôvodoch vrátenia držiteľovi povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni,
  4. zaslaním poštovej zásielky obsahujúcej vrátenú zdravotnícku pomôcku a písomnú informáciu o dôvodoch vrátenia držiteľovi povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo výdajni zdravotníckych pomôcok.
 5. Na spôsob a vybavenie reklamácie v prípade zásielkového výdaja liekov a zdravotníckych pomôcok sa primerane vzťahujú ustanovenia Článku IX. tohto reklamačného poriadku, ak v Článku X. nie je ustanovené inak.

XI. Záverečné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňa 7.5.2013

Predávajúci si vyhradzuje právo jeho zmeny, v súlade s meniacou sa legislatívou, ktorou sa tento reklamačný poriadok spravuje.

V prípadoch, ktoré nie sú týmto reklamačným poriadkom výslovne upravené, bude sa postupovať podľa zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka.

Kupujúci je povinný pred kúpou tovaru oboznámiť sa s týmto reklamačným poriadkom a tento reklamačný poriadok sa za týmto účelom vystavuje na viditeľnom a dostupnom mieste v prevádzkarni predávajúceho na adrese : 971 01 Prievidza, Hviezdoslavova 1, vo vstupnej časti a na webovom sídle internetového výdaja predávajúceho.

Predávajúci je povinný viesť vo svojej prevádzkárni evidenciu uplatnených reklamácií vád predaných vecí a túto na požiadanie predložiť orgánu dozoru / obchodnej inšpekcie /.

v Prievidzi dňa 7.5.2013

XII. Dodatok k reklamačnému poriadku z 8.7.2013

Informácia o možnosti alternatívneho riešenia sporov

1. Potrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.

2.Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu / ďalej len návrh/ subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť podľa bodu 1 tohto člávku odpovedal zamietavo, alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jeho odoslania.

3.Alternatívnym riešením sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa zákona č. 391/215 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnenení niektrorých zákonov, ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého riešenia sporu medzi stranami sporu.

4.Návrh podáva spotrebiteľ príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov, možnosť obrátiť sa na súd, tým nie je dotknutá.

5. Ďalšie podmienky súvisiace s alternatínym riešením sporov ustanovuje zákon č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V Prievidzi 6.6.2016

za LEKÁREŇ STARÉ MESTO, s.r.o., Prievidza :
PharmDr. Jaroslava Gatialová, konateľka

KONTAKTUJTE NÁS
0917 597 811
046-542 20 29
ADRESA: Hviezdoslavova 1, Prievidza
TEL.: 046-542 20 29
EMAIL: lekaren@lekarenstm.sk