Všeobecné obchodné podmienky

pre internetovú lekáreň www.lekarenstm.sk

 1. Vymedzenie pojmov:

  1. „Predávajúci“ je spoločnosť LEKÁREŇ STARÉ MESTO s.r.o., Hviezdoslavova 1, 971 01 Prievidza, ICO: 36348660 zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín oddiel: Sro, Vložka číslo: 16140/R zo dňa 1.11.2005 prevádzkujúca verejnú lekáreň LEKÁREŇ STARÉ MESTO s.r.o, Hviezdoslavova 1, 971 01 Prievidza na základe licencie vydanej Trenčianskym samosprávnym krajom číslo TSK/2005/05227/zdrav.-2 z 21.12.2005. Kód poskytovateľa lekárenskej starostlivosti je P72779160301.
  2. „Kupujúci“ je zákazník, ktorý si objednal tovar cez e-shop internetovej lekárne prostredníctvom objednávkového formulára a súhlasí s VOP
  3. Vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim je tvorenými týmito VOP a kúpnou zmluvou, ktorú kupujúci odošle voči predávajúcemu prostredníctvom objednávkového formulára
  4. „Objednávkový formulár“ je formulár pre kupujúceho, ktorý obsahuje informácie o kupujúcom, o objednanom tovare z ponuky e-shopu (cena a množstvo tovaru) a je odoslaný predávajúcemu na spracovanie. Považuje sa za kúpnu zmluvu, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru a je považovaný za záväzný.
  5. „Tovar“ sú produkty alebo služby v ponuke internetového obchodu, môže ísť o lieky, zdravotnícke pomôcky, špeciálny zdravotný marteriál alebo doplnkový sortiment (kozmetika, dietetické výrobky, minerálne vody, detská výživa a iné výrobky určené na ochranu a podporu zdravia a krásy, ktoré spĺňajú požiadavky na uvedenie na trh podľa osobitných predpisov)
   • - zásielkový výdaj liekov na lekársky predpis neumožňuje legislatíva SR
  6. Kúpna cena je uvedená na stránke www.lekarenstm.sk pri danom sortimente v danom čase
  7. Prepravné náklady - náklady na prepravu tovaru kupujúcemu na ním udanú adresu (poštovné, služby kuriéra, doprava a pod.)
  8. Zmluvné strany – predávajúci a kupujúci
  9. Reklamácia
   • uplatnenie zodpovednosti za vady výrobku alebo služby
   • v zmysle reklamačného poriadku LEKÁRNE STARÉ MESTO s.r.o.
  10. Predávajúci oznámil vykonávanie internetového výdaja Trenčianskemu samosprávnemu kraju a Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv (ŠUKL). Je uvedený v Zozname subjektov vykonávajúcich internetový výdaj, odkaz na stránku ŠUKL má predávajúci uvedený na svojej webovej sídle.
 2. Kontakty:

  Všetky objednávky pripravuje, kontroluje a zabaľuje odborný personál LEKÁRNE STARÉ MESTO s.r.o. Prievidza. Odborným garantom internetovej lekárne je Dr. Jaroslava Gatialová.

  1. LEKÁREŇ STARÉ MESTO s.r.o. Hviezdoslavova 1, Prievidza 971 01 (možnosť osobnej konzultácie a poradenstva o liečbe objednanými liekmi alebo zdravotníckymi pomôckami)
  2. mail: lekaren@lekarenstm.sk v čase od 9:00 do 16:00 počas pracovných dní. Na dopyty doručené počas dní pracovného voľna – odpovieme v nasledujúci pracovný deň v uvedených hodinách
  3. mobil: 0917 597 811
  4. pevná linka: 046/ 5422029
   • na uvedených kontaktných miestach poskytujeme konzultácie v čase od 8:00 do 16:00 počas pracovných dní týkajúce sa kvality a bezpečnosti, oznámenia výskytu nežiaducich účinkov liekov alebo nehôd, príhod alebo zlyhaní zdravotníckych pomôcok, ktoré sú predmetom internetového výdaja
  5. bankové spojenie: SK8109000000000372534126 Slovenská sporiteľňa
 3. Objednávka

  1. Objednávka vzniká na základe jej potvrdenia pri procese objednávania tovaru v internetovom obchode prostredníctvom objednávkového formulára alebo e-mailom. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom internetového obchodu www.lekarenstm.sk. Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zrealizovanej objednávky, teda kúpnej zmluvy.
  2. V objednávkovom formulári kupujúci uvedie:
   • meno, priezvisko, adresu, elektronickú adresu a telefónne číslo objednávateľa ( ak sa jedná o fyzickú osobu)
   • názov alebo obchodné meno, sídlo, právnu formu, identifikačné číslo, elektronickú adresu a telefónne číslo (ak sa jedná o právnickú osobu)
  3. Vyplnená objednávka sa považuje za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy. Po odoslaní objednávky je kupujúci viazaný a odvolanie objednávky je možné len v tom prípade, ak by odvolanie došlo predávajúcemu skôr, než predávajúci odošle e-mail o akceptácii objednávky kupujúcemu.
  4. Na elektronickú adresu uvedenú v objednávkovom formulári bude kupujúcemu oznámené prijatie objednávky. Prijatie tohto oznámenia sa považuje za akceptáciu objednávky.
  5. Akceptáciu objednávky tj. uzavretím kúpnej zmluvy sa predávajúci zaväzuje objednaný tovar doručiť a kupujúci ho zaplatiť v dohodnutej cene navýšenej o prepravné náklady.
  6. Každej objednávke bude pridelená jednoznačná identifikácia zásielky prostredníctvom jedinečného čísla zásielky
 4. Zrušenie objednávky a odstúpenie od zmluvy

  Právo na odstúpenie od zmluvy

  Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

  Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.

  Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adrese lekaren@leakrenstm.sk alebo LEKÁREŇ STARÉ MESTO s.r.o., Hviezdoslavova 1, 971 01 Prievidza. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je zverjnený na našom webovom sídle tu.

  Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

  Dôsledky odstúpenia od zmluvy

  Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

  Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr.

  Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na našu adresu LEKÁREŇ STARÉ MESTO s.r.o., Hviezdoslavova 1, 971 01 Prievidza, (ak ste na prevzatie tovaru splnomocnili určitú osobu, doplňte jej meno a adresu osoby) najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.“

  Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.

  Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru

  1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy pri liekoch a zdravotníckych pomôckach:
   1. Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy a vrátiť LIEK do 14 dní odo dňa prevzatia zásielky, ak zásielka obsahuje
    • liek v inej liekovej forme, v inom množstve liečiva v jednej dávke lieku alebo v inej veľkosti balenia, ako bol objednaný
    • iný počet balení lieku, ako bol objednaný
    • liek s dátumom exspirácie kratším, ako je čas liečby zaslaným liekom pri dodržaní dávkovania lieku v súlade s údajmi uvedenými v písomnej informácii pre používateľov lieku
    • poškodený vonkajší alebo vnútorný obal lieku
    • liek bez písomnej informácie pre používateľov lieku alebo ak písomná informácia pre používateľov lieku nie je v štátnom jazyku
    • liek s inou šaržou, ako je šarža uvedená na dodacom liste
   2. Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy a vrátiť ZDRAVOTNÍCKU POMÔCKU do 14 dní odo dňa prevzatia zásielky, ak zásielka obsahuje
    • poškodený obal zdravotníckej pomôcky
    • iný počet balení zdravotníckej pomôcky, ako bol objednaný
    • zdravotnícku pomôcku, ktorá nespĺňa technické požiadavky uvedené vo vyhlásení o zhode
    • zdravotnícku pomôcku bez návodu na použitie alebo ak návod na použitie nie je v štátnom jazyku

   Spolu s vrátením tovaru je kupujúci povinný zaslať predávajúcemu písomne list s uvedením dôvodu odstúpenia od zmluvy a spôsobu, akým chce kupujúci vrátiť peniaze za tovar. Odstúpením kupujúceho od kúpnej zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku zrušuje.

   Vrátené lieky, resp. zdravotnícke pomôcky musia byť nepoužité, v pôvodnom nepoškodenom obale, s kompletným príslušenstvom, návodom, resp. písomnou informáciou, záručným listom a kópiou dokladu o kúpe. Predávajúci je povinný prevziať tovar a vrátiť kupujúcemu najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy kúpnu cenu, ktorú kupujúci uhradil za tovar vrátane prepravných nákladov.

  2. Odstúpenie od kúpnej zmluvy pri doplnkovom sortimente:
   1. Doplnkový sortiment je možné vrátiť bez udania dôvodu do 14 pracovných dní od prevzatia doplnkového sortimentu kupujúcim. Spolu s vrátením tovaru je kupujúci povinný zaslať predávajúcemu vyplnený Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy, číslo objednávky a uvedenie spôsobu, akým chce kupujúci vrátiť peniaze za tovar. Odstúpením kupujúceho od kúpnej zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku zrušuje.
   2. Vrátený doplnkový sortiment musí byť nepoškodený, v pôvodnom nepoškodenom obale, nepoužitý, s kompletným príslušenstvom, návodom, resp. písomnou informáciou, záručným listom a kópiou dokladu o kúpe. Pokiaľ bol tovar vrátený nepoškodený a nepoužitý, predávajúci je povinný prevziať doplnkový sortiment a vrátiť kupujúcemu najneskôr v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa odstúpenia od zmluvy kúpnu cenu, ktorú kupujúci uhradil za tovar. Prepravné náklady sa kupujúcemu vracajú iba v tom prípade, ak doplnkový sortiment nezodpovedá kvalitatívnym požiadavkám resp. je vadný.
   3. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak kupujúci uviedol na objednávke nepravdivé alebo zavádzajúce osobné údaje, alebo ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho veľkoobchodná cena. V takomto prípade bude predávajúci neodkladne informovať kupujúceho za účelom dohodnutia ďalšieho postupu. V prípade zrušenia objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, že kupujúci už zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu, alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 3 pracovných dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho.
   4. V prípade že kupujúci stornuje iba určitú časť objednaného tovaru, automaticky stráca všetky zľavy z danej objednávky.
   5. Predávajúci má právo posúdiť či bolo odstúpenie od zmluvy v súlade s vyššie uvedenými VOP. V prípade, ak predávajúci vyhodnotí odstúpenie od zmluvy ako neúčinné, je povinný o tom informovať kupujúceho a vrátiť mu jeho tovar.
   6. Vady výrobku ktoré sa preukázali počas obvyklého používania sa budú riešiť v zmysle Reklamačného poriadku.
 5. Ochrana osobných údajov

  1. Vyplnením objednávkového formulára dáva kupujúci predávajúcemu ako prevádzkovateľovi a spoločnosti LEKÁREŇ STARÉ MESTO s.r.o., so sídlom Hviezdoslavova 1, Prievidza 971 01, IČO: 36 348 660, ako spracovateľovi súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke, ako aj údajov o nákupoch tovaru ním uskutočnených podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
  2. Kupujúci dáva zároveň predávajúcemu súhlas s poskytnutím a sprístupnením tých osobných údajov uvedených v objednávke, ktoré sú nevyhnutné na riadne vybavenie objednávky ďalším osobám, s ktorými predávajúci spolupracuje alebo bude spolupracovať pri realizácii predaja tovaru kupujúcemu ( pošta, banka a pod.).
  3. Súhlas so spracovaním osobných údajov sa udeľuje na účel evidencie a riadneho vybavenia predaja tovaru prostredníctvom internetovej lekárne.
 6. Sortiment internetovej lekárne

  Sú produkty alebo služby v ponuke internetového obchodu, môže ísť o lieky, zdravotnícke pomôcky, špeciálny zdravotný marteriál alebo doplnkový sortiment (kozmetika, dietetické výrobky, minerálne vody, detská výživa a iné výrobky určené na ochranu a podporu zdravia a krásy, ktoré spĺňajú požiadavky na uvedenie na trh podľa osobitných predpisov)

  • zásielkový výdaj liekov na lekársky predpis neumožňuje legislatíva SR
 7. Kúpna cena a platobné podmienky

  1. Akceptáciu objednávky tj. uzavretím kúpnej zmluvy sa predávajúci zaväzuje objednaný tovar doručiť a kupujúci ho zaplatiť v dohodnutej cene navýšenej o prepravné náklady.
  2. Aktuálne ceny sú uvedené na stránke www.lekarenstm.sk sú platné len pre internetovú lekáreň v danom čase.
  3. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu ceny.
  4. Vlastnícke právo k tovaru prechádza z predávajúceho na kupujúceho až úplným zaplatením kúpnej ceny kupujúcim (výhrada vlastníckeho práva). Za zaplatenie sa považuje pripísanie požadovanej finančnej čiastky na bankový účet predávajúceho alebo zaplatením v hotovosti buď v kamennej lekárni alebo doručovatelovi dobierky.
  5. Spôsob platby si kupujúci vyberie pri objednávaní tovaru označení možnosti tj.
   1. platba v hotovosti alebo platobnou kartou v kamennej lekárni
   2. platba na dobierku pracovníkovi pošty alebo kuriérovi pri prevzatí zásielky
   3. platba prevodom na účet predávajúceho č.účtu: SK8109000000000372534126. Za uhradené sa považuje až po pripísaní finančnej čiastky na účet predávajúceho a následne bude tovar vyexpedovaný kupujúcemu. Úhrada sa musí realizovať do 5 dní od priatia akceptácie objednávky od predávajúceho.
   4. platba prostredníctvom VUB pay, SporoPay, ČSOB platobné tlačidlo
   5. ku konečnej sume objednávky budú zarátané prepravné náklady uvedené v odseku 7. Dodacie podmienky
   6. na základe objednávky je vystavená pred faktúra, ktorá slúži na úhradu tovaru
   7. faktúra – daňový doklad bude kupujúcemu dodaná spolu s tovarom
 8. Dodacie podmienky

  1. V prípade, že objednaný tovar je v našej kamennej lekárni na sklade objednávku vybavíme ten istý deň, maximálne nasledujúci deň. Pokiaľ kupujúci zrealizuje objednávku počas dní pracovného voľna, resp. sobota nedeľa expedujeme ju prvý nasledujúci pracovný deň.
  2. V prípade tovaru, ktorý je v externom sklade môže byť termín realizácie predĺžený maximálne do 10 dní (podľa možnosti dodávateľa). O termíne dodania budeme informovať pri akceptácii objednávky.
  3. Ak nie je možné dodať objednaný tovar a kupujúci s predávajúcim sa nedohodli na náhradnom plnení, predávajúci vráti plnú sumu kupujúcemu do 15 dní od uplynutia lehoty na dodanie tovaru.
  4. Kupujúci sa objednaním zaväzuje tovar prevziať a pri dodaní skontrolovať neporušenosť tovaru. Prípadné nedostatky je povinný okamžite oznámiť prepravcovi a riešiť prostredníctvom reklamácie zásielky.
  5. Spôsob dodania tovaru:
   1. osobný odber v kamennej lekárni v čase
    • od 7:00 do 18:00 / Po – Pia /
    • od 7:30 do 12:00 / So /
    LEKÁREŇ STARÉ MESTO s.r.o., Hviezdoslavova 1, 971 01 Prievidza
   2. prostredníctvom Slovenskej pošty:
    • balík I.triedy do 24 hod
    • II. triedy do 48-72 hod
   3. prostredníctvom kuriéra na vopred uvedenú adresu

    Spôsob doručenia Cena služby Cena služby pri objednávke nad 100€
    Osobný odber 0 € 0
    Pošta I.trieda 3,90 € 0
    Pošta II.trieda do 1kg 2,10 € 0
    Pošta II.trieda nad 1kg 3,30 € 0
    Kuriér 5,00 € 0

    Pri platbe na dobierku je príplatok 1,00 €.

   4. Pri nákupe nad 100€ lekáreň nebude účtovať prepravné náklady – pokiaľ zásielka bude realizovaná na území SR.
   5. Pri objednávke realizovanej do zahraničia budú prepravné náklady dohodnuté individuálne podľa platných cenníkov našich dohodnutých prepravcov.
   6. Súčasťou dodávky objednaného tovaru bude faktúra + dodací list.
  6. Ponúkame možnosť darčekového balenia za príplatok vo výške 2,00 Eur s DPH.
 9. Záverečné ustanovenia

  1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom zverejnenia na internetovej stránke www.lekarenstm.sk a sú záväzné pre kupujúceho ako aj pre predávajúceho.
  2. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť resp. doplniť Obchodné podmienky, pričom každú zmenu zverejní na svojej internetovej stránke a zmena nadobudne účinnosť dňom zverejnenia. Takto zverejnené VOP sa nevzťahujú na zmluvy pred nadobudnutím ich účinnosti.
  3. Objednávka je bez poskytnutého súhlasu so všeobecnými obchodnými podmienkami neplatná. Kupujúci spolu s vyplnením a odoslaním objednávky udelí predávajúcemu súhlas s ustanoveniami týchto Všeobecných obchodných podmienok (aj súhlas so spracovaním osobných údajov). Kupujúci tým potvrdzuje, že sa s nimi oboznámil a bude ich rešpektovať.

  v Prievidzi dňa 2.5.2013

  za LEKÁREŇ STARÉ MESTO, s.r.o., Prievidza :
  PharmDr. Jaroslava Gatialová, konateľka